~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Thursday, 18 October 2012

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ADSL တပ္ဆင္ခႏွင့္ လစဥ္ေၾကးမ်ား ၂၀၁၂ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္မွစတင္၍ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ADSL တပ္ဆင္ခႏွင့္ လစဥ္ေၾကးမ်ား ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္မွစတင္၍ လွ်ာ့ခ်ေပးမည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္အဝွမ္း အင္တာနက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈ တုိးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တသည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလာႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ADSL စနစ္၏ ေကာက္ခံမႈ ႏႈန္းထားမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္မွစတင္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
 (က) အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ADSL ႏႈန္းထားသစ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးအစား Class “A” အျမန္ႏႈန္း 512 Kbps တြင္ အီးေမးလ္ ၁ ေစာင္လွ်င္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ လစဥ္ေၾကး ၁၇၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား Class “B” အျမန္ႏႈန္း 1.0 Mbps တြင္ အီးေမးလ္ ၄ ေစာင္လွ်င္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ လစဥ္ေၾကး ၃၄၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား Class “C” အျမန္ႏႈန္း 1.5 Mbps တြင္ အီးေမးလ္ ၈ ေစာင္လွ်င္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ လစဥ္ေၾကး ၅၀၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား Class “D” အျမန္ႏႈန္း 2.0 Mbps တြင္ အီးေမးလ္ ၁၀ ေစာင္လွ်င္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ လစဥ္ေၾကး ၆၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား Class “E” အျမန္ႏႈန္း 2.5 Mbps တြင္ အီးေမးလ္ ၁၅ ေစာင္လွ်င္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ လစဥ္ေၾကး ၈၀၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၅၀၀၀၀ က်ပ္တို႔ျဖစ္သည္။ 
(ခ) ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သံ႐ုံးမ်ားအတြက္ ADSL ႏႈန္းထားသစ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးအစား Class “A” အျမန္ႏႈန္း 512 Kbps တြင္ အီးေမးလ္ ၁ ေစာင္လွ်င္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ၆၀ US$၊ လစဥ္ေၾကး ၂၀ US$ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၆၀ US$ ျဖစ္ၿပီး ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား Class “B” အျမန္ႏႈန္း 1.0 Mbps တြင္ အီးေမးလ္ ၄ ေစာင္လွ်င္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ၆၀ US$၊ လစဥ္ေၾကး ၄၀ US$ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၆၀ US$ ျဖစ္ၿပီး ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား Class “C” အျမန္ႏႈန္း 1.5 Mbps တြင္ အီးေမးလ္ ၈ ေစာင္လွ်င္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ၆၀ US$၊ လစဥ္ေၾကး ၆၀ US$ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၆၀ US$ ျဖစ္ၿပီး ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား Class “D” အျမန္ႏႈန္း 2.0 Mbpsတြင္ အီးေမးလ္ ၁၀ ေစာင္လွ်င္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ၆၀ US$၊ လစဥ္ေၾကး ၇၅ US$ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၆၀ US$ ျဖစ္ၿပီး ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား Class “E” အျမန္ႏႈန္း 2.5 Mbps တြင္ အီးေမးလ္ ၁၅ ေစာင္လွ်င္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ၆၀ US$၊ လစဥ္ေၾကး ၉၀ US$ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၆၀ US$ တို႔ျဖစ္သည္။ 
ဤသို႔ ADSL ကနဦးတပ္ဆင္ခႏွင့္ လစဥ္ေၾကးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ လုိက္သည့္အတြက္ ယခင္ႏႈန္းထားမ်ားထက္ တပ္ဆင္ခ၌ ၁၂ ဆႏွင့္ လစဥ္ေၾကးတြင္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ယခင္က ADSL တပ္ဆင္ခမွာ ပုဂၢလိကမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ က်ပ္၆ဝဝ,ဝဝဝ(ေျခာက္သိန္း) ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏႈန္းထားသစ္အရ ပုဂၢလိကမ်ား၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးအတြက္ က်ပ္ ၅ဝ,ဝဝဝ (ငါးေသာင္း)ႏႈန္းသာ ရွိသျဖင့္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ႏႈန္းထားမ်ား သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိက္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ လစဥ္ေၾကး အပုိင္းတြင္ Class “A” ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ အျမန္ႏႈန္း 512 Kbps တြင္ ယခင္က လစဥ္ေၾကး က်ပ္ ၃ဝ,ဝဝဝ (သံုးေသာင္း)မွ ယခုႏႈန္းထားအသစ္အရ က်ပ္ ၁၇၀၀၀ (တစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္) သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္သျဖင့္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး Class “E” ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ 2.5 Mbps အျမန္ႏႈန္းတြင္ ယခင္က လစဥ္ေၾကး ႏွစ္သိန္းေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ယခုႏႈန္းထားသစ္အရ က်ပ္ ၈ဝ,ဝဝဝ (ရွစ္ေသာင္း)သာ ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္၍ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
ref: http://www.onekokoaung.co.cc/2012/10/adsl.html?spref=fb
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................