~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Saturday, 1 September 2012

၁၂ ရာသီေဟာကိန္း 2012 Sep 2nd မွ 2012 Sep 8th ၾကားအထိ တပတ္စာ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း
မိႆရာသီ
Sep 2nd မွ Sep 8th ၾကား
စြပ္စြဲခံရတတ္သည္။ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ပတ္သက္ေျဖရွင္းရမည္။ လူမႈေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ နာမည္သိကၡာ ထိခိုက္စရာမ်ား ႀကံဳမည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားတတ္သည္။ သစၥာမဲ့ႏႈတ္မလံုေသာ သူမ်ားေၾကာင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ယံုၾကည္လႊဲအပ္ထားေသာသူ၏ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား ႀကံဳမည္။ အိမ္တြင္းေရး ပူပင္စရာရွိမည္။ ႐ုံးေရာက္ဂါတ္ေရာက္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ တစ္ပါးသူအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ ၾကားဝင္ျခင္း မျပဳရ။ ဖဲဝိုင္း၊ ေလာင္းကစားဝိုင္းနား မသြားရ။ ဥပေဒႏွင့္ မကင္းေသာကိစၥမ်ား ေရွာင္ပါ။


ၿပိႆရာသီ
Sept 2 nd မွ Sept 8th ၾကား
အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသူမ်ား၊ နစ္နာဆံုးရံႈးေအာင္ေဆာင္ရြက္သူရန္ေဘးမွ ကင္းေဝးသြားမည္။ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရမည္။ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွ အက်ိဳးေကာင္းရရွိမည္။ ဘာသာေရးကိစၥ၊ သာသနာေရးကိစၥမ်ား မထင္မွတ္ဘဲေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားမွ အက်ိဳးစီးပြားေကာင္းရရွိမည္။ ဥာဏ္ကြန္႔တီထြင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားမည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ လက္လြန္ထားေသာေငြေၾကးမ်ားလက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ မသင့္ျမတ္ေသာသူမ်ားကို ေက်ာခိုင္းလမ္းခြဲႏုိင္လိမ့္မည္။


ေမထုန္ရာသီ
Sept 2 nd မွ Sept 8th ၾကား
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕တုိးလုပ္ကိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအဆင္ေျပ၍ ေအာင္ျမင္သြားမည္။ သူတစ္ပါးကူညီမႈအေပၚ အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားျခင္းထက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသေလာက္သာ ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္ပါ။ အလံုးစံု အဆင္ေျပသြားမည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥမ်ားတြင္ၾကားဝင္ သက္ေသလုိက္ျခင္းမျပဳရ။ အလုပ္သစ္၊ အႀကံအစည္သစ္မ်ား လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္းရွိမည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာလူသစ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ရမည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္ၿပီး ျပတ္သားသြက္လက္စြာလုပ္ကိုင္ေလ တုိးတက္မႈအား ေကာင္းေလျဖစ္သည္။


ကန္ရာသီ
Sept 2 nd မွ Sept 8th ၾကား
အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၊ ကူညီသူမ်ား ဝန္းရံေနသည္။ ေကာင္းက်ိဳးလုိလားသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ ဘဝအလွည့္ အေျပာင္းမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚမည္။ ေဆာင္ရြက္လုိက္ေသာကိစၥအလံုးစံုသည္ သစ္လြင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ဦးတည္မည္။ ဆက္ဆံရေသာဝန္းက်င္အေျပာင္းအလဲရွိမည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊ အလုပ္ေနရာအသစ္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းရွိမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမည္ မွန္သမွ်ကို ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္ပါ။ အေတြးအေခၚႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မည္။ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္အား ရဲရဲ ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။


တူရာသီ
Sept 2 nd မွ Sept 8th ၾကား
အေၾကြးမယူရ။ ျပန္ဆပ္ရန္ခက္မည္။အေၾကြးမေပးရ၊ ျပန္ေတာင္းရခက္မည္။ ေခ်းငွားယူငင္ထားေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမျပဳရ။ မွန္းခ်က္မကိုက္။ အတုိးအေပၚ အတုိးဆင့္ကာ ေသာကႀကံဳလိမ့္မည္။ရွိရင္းစြဲပကတိအေနအထားအတုိင္းလုပ္ကိုင္က အက်ိဳးထူးမည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနသစ္ႏွင့္ တုိးတက္မႈတုိ႕ကို ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ရပ္တန္႕ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္သင့္သည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ တုိးတက္မႈမ်ားဖန္တီးႏုိင္သည္။ ေဝးကြာေနေသာသံေယာဇဥ္ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မိမည္။ ခရီးသြားရန္စီစဥ္ထားသည္မ်ားအဆင္ေျပမည္။


ၿဗိစာၦရာသီ
Sept 2 nd မွ Sept 8th ၾကား
လမ္းသစ္ထြင္၍ လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ေတြ႕ရတတ္သည္။ လူယံုဒုကၡေပးတတ္သည္။ မည္မွ် ေအးခ်မ္းစြာေနေစျပႆနာမ်ား တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ဝင္လာတတ္သည္။ အပူေသာကႀကီးသူမ်ား၊ အေလာတႀကီးေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားရံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ေရာက္ေနသူမ်ား ကိုယ့္ထံတစ္ဦးၿပီး တစ္ဦး ေရာက္လာတတ္သည္။ ရွင္းေအာင္ေနေလ အရႈပ္အေထြးႏွင့္ ႀကံဳရေလျဖစ္မည္။ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား စကားေျပာေျဖရွင္းရမည္။ ရန္မ်ားမည္။


ဓႏုရာသီ
Sep 2nd မွ Sep 8th ၾကား
အလုပ္စီးပြား တိုးတက္ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ရာထူးအဆင့္ တိုးတက္ျခင္း၊ ဝင္ေငြတုိးပြားျခင္း ႀကံဳမည္။ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ ရရွိမည္။ ကိုယ္ပိုင္မူကို အေျခတည္၍ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက်ဳိးေကာင္းရမည္။ တစ္ပါးသူမဆုိထားဘိ ကိုယ္တိုင္ပင္ မထင္မွတ္ထားေသာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား စနစ္တက် ေပၚေပါက္လာမည္။


ကုမ္ရာသီ
Sept 2 nd မွ Sept 8th ၾကား
ေဆာင္ရြက္ဆံုးျဖတ္မႈမွန္သမွ် အထူးသတိရွိရမည္။ အမွားအယြင္းမ်ားတစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ရုတ္တရက္ ဆုိင္းင့ံရပ္တန္႕သြားမည္။ ျပႆနာတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည္။ ဥပေဒႏွင့္ မကင္းေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ေရွာင္ပါ။ အမႈအခင္းႀကီးမ်ားႀကံဳတတ္သည္။ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေရွာင္ပါ။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။ ေသြးစက္လႊမ္းမုိးေသာကာလျဖစ္သည္။ နာမည္သိကၡာ ထိခုိက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။


မိန္ရာသီ
Sep 2nd မွ Sep 8th ၾကား
လိုလားခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္သမွ် အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ လုပ္ငန္းဘဝ တိုးတက္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ယူရမည္။ အမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ မိမိကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္ လည္းေကာင္း အလုပ္တိုးတက္ျခင္းရွိမည္။ လုပ္ငန္းရွာေဖြ ေစာင့္စားေနေသာ သူမ်ားအဖို႔ ေကာင္းေသာအလုပ္၊ ခိုင္မာေသာ အေနအထားမ်ား ရရွိအဆင္ေျပမည္။ ပံုမွန္ထက္ျမင့္ေသာ ေငြေၾကးဝင္ျခင္းႏွင့္ လာဘ္လာဘတိုးပြားျခင္းမ်ား ရွိမည္။


ကရကဋ္ရာသီ
Sep 2nd မွ Sep 8th ၾကား
အခက္အခဲအားလံုး ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္။ အတိုက္အခံျပဳသူအားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ အလိုရွိရာ ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ပံုမွန္ထက္ ေငြဝင္မည္။ တစ္ပါးသူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းလုပ္ကိုင္၍ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစမ်ား ေပၚလြင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးသည္။ အရပ္ေဝးတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ သူမ်ားထံမွ ေကာင္းေသာသတင္းစကား ၾကားသိရမည္။ အရြယ္ႏွင့္မမွ် လုပ္ငန္းႀကီး၊ တာဝန္ႀကီးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္မတင္ကေလး ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္။


မကာရရာသီ
Sep 2nd မွ Sep 8th ၾကား
မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈအႏၲရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာမည္။ မိဘ၊ မိသားစု က်န္းမာေရး အည့ံရွိသည္။ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ အလုပ္ပို၊ ကိစၥပိုမ်ား ႀကံဳမည္။ စကားအ႐ႈပ္အေထြးမ်ားၾကား ဝင္ေရာက္ပတ္သက္ရတတ္သည္။ မွတ္ပံုတင္မွအစ အျခားအေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တစ္ပါးသူသို႔ လက္လႊဲမေပးရ။ ေပ်ာက္တတ္သည္။ ဝယ္ယူေသာ ပစၥည္းအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြေပးျခင္း မျပဳရ။ ဆံုးတတ္သည္။ မၿပီးေျမာက္ေသးေသာ ကိစၥအား ေၾကညာေျပာဆိုျခင္း မျပဳရ။ အၿပိဳင္ေပၚမည္။ လက္ဝယ္မရေသးေသာ ေငြကို တြက္ဆ၍ ႀကိဳတင္ေငြ သံုးစြဲျခင္း မျပဳရ။

credit first creater
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................