~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~ITmanHOME , (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿)Welcome from ITmanHome. Glad to see U (。◕‿◕。) ❤ (◡‿◡✿),ITmanHOME ~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

Wednesday, 15 August 2012

Alt နဲ.တြဲဖက္သံုးႏိုင္ေသာ Symbols Key List ေလးေတြပါ။

Alt နဲ.တြဲဖက္သံုးႏိုင္ေသာ Symbols Key List ေလးေတြပါ။
Alt Key နဲ႔တြဲၿပီး ႐ိုက္လို႔ရတဲ့ Alt Code List ေလး ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ ပထမဆံုးမိမိ KeyBoard ရဲ႕ Num Lock ကို Open ထားရန္ သတိျပဳပါ။ ၿပီးေတာ့ Alt Key ကို ႏွိပ္ထား (Depress) ၿပီး နံပါတ္ေတြကို Keypad ကေန ႐ိုက္ထည့္ပါ။
WinMyanmar Fonts ေတြမွာ ေအာက္ကပါ့ဆင့္ေတြ႐ိုက္တဲ့ ပံုစံအတိုင္းပါပဲ...။ ဒါေပမဲ့ ဒီ Alt Key ေတြဟာ Gtalk မွာ ႐ိုက္ရင္ ေလးေထာင့္တံုးေလးေတြပဲ ေပၚေနတာေတြ႕ရတယ္...။ G Mail ကေန ႐ိုက္ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္။Gtalk ကေနေကာ မရဘူးလားေမးသူေတြ အတြက္က Gtalk ကလဲ ရပါတယ္ဗ်ာ။အဲ....တစ္ခု ဆိုးတာက Enter ေခါက္လိုက္မွ ေပၚတာေနာ္။ရိုက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတာ့ မေပၚဘူးဗ်။

☺ ☻ ♥ ♦ ♣ ♠ • ◘ ○ ◙ ♂ ♀ ♪ ♫ ☼ဒီ Key ေလးေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Company လိပ္စာကဒ္ေတြ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ အစရွိတဲ့ ေနရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ Symbols သေကၤတေလးေတြပါ။

 1. © Copyrighted [0169]
 2. ® Reserved mark [0174]
 3. ℠ Service mark [8480]
 4. ℃ Celsius [8451]
 5. ℅ Care of [8453]
 6. ℉ Fahrenheit [8457]
 7. № Number symbol [8470]
 8. ℗ Sound recording copyright [8471]
 9. ℞ Prescription/pharmaceutical symbol [8478]
 10. Ω Ohm [8486]
 11. ℧ Inverted ohm [8487]
 12. ☀ Sunshine [9728]
 13. ☁ Cloud [9729]
 14. ☂ Umbrella [9730]
 15. ☃ Snowman [9731]
 16. ☄ Comet [9732]
 17. ★ Star (solid) [9733]
 18. ☆ Star (outline) [9734]
 19. ☇ Lightning [9735]
 20. ☈ Thunderstorm [9736]
 21. ☉ Sun [9737]
 22. ☊ Ascending node [9738]
 23. ☋ Descending node [9739]
 24. ☌ Conjunction [9740]
 25. ☍ Opposition [9741]
 26. ☎ Phone (solid) [9742]
 27. ☏ Phone (outline) 9743]
 28. ☐ Checkbox [9744]
 29. ☑ Ballot box [9745]
 30. ☒ Ballot box with X [9746]
 31. ☓ Saltire (St. Andrew's Cross) [9747]
 32. ☚ Left-pointing index finger (solid) [9754]
 33. ☛ Right-pointing index finger (solid) [9755]
 34. ☜ Left-pointing index finger (outline) [9756]
 35. ☝ Upwards-pointing index finger (outline) [9757]
 36. ☞ Right-pointing index finger (outline) [9758]
 37. ☟ Downwards-pointing index finger (outline) [9759]
 38. ☠ Skull & crossbones [9760]
 39. ☡ Caution sign [9761]
 40. ☢ Radioactive sign [9762]
 41. ☣ Biohazard sign [9763]
 42. ☤ Caduceus or "Kerykeion" [9764]
 43. ☥ Ankh [9765]
 44. ☦ Eastern Christian cross [9766]
 45. ☧ Chi Rho cross [9767]
 46. ☨ Patriarchal cross [9768]
 47. ☩ Greek cross [9769]
 48. ☪ Crescent moon & star [9770]
 49. ☫ Farsi symbol [9771]
 50. ☬ Adi Shakti [9772]
 51. ☭ Hammer & sickle [9773]
 52. ☮ Peace sign [9774]
 53. ☯ Yin & yang [9775]
 54. ☰ Trigram Heaven [9776]
 55. ☱ Trigram Lake [9777]
 56. ☲ Trigram Fire [9778]
 57. ☳ Trigram Thunder [9779]
 58. ☴ Trigram Wind [9780]
 59. ☵ Trigram Water [9781]
 60. ☶ Trigram Mountain [9782]
 61. ☷ Trigram Earth [9783]
 62. ☸ Dharma wheel [9784]
 63. ☹ Frowning face [9785]
 64. ☺ Smiley face [9786]
 65. ☻ Black smiley face [9787]
 66. ☽ Waxing crescent moon [9789]
 67. ☾ Waning crescent moon [9790]
 68. ☿ Mercury [9791]
 69. ♀ Venus (female symbol) [9792]
 70. ♁ Earth symbol [9793]
 71. ♂ Mars (male symbol) [9794]
 72. ♃ Jupiter [9795]
 73. ♄ Saturn [9796]
 74. ♅ Uranus [9797]
 75. ♆ Neptune [9798]
 76. ♇ Pluto [9799]
 77. ♈ Aries [9800]
 78. ♉ Taurus [9801]
 79. ♊ Gemini [9802]
 80. ♋ Cancer [9803]
 81. ♌ Leo [9804]
 82. ♍ Virgo [9805]
 83. ♎ Libra [9806]
 84. ♏ Scorpio [9807]
 85. ♐ Sagittarius [9808]
 86. ♑ Capricorn [9809]
 87. ♒ Aquarius [9810]
 88. ♓ Pisces [9811]
 89. ♔ White king [9812]
 90. ♕ White queen [9813]
 91. ♖ White rook [9814]
 92. ♗ White bishop [9815]
 93. ♘ White knight [9816]
 94. ♙ White pawn [9817]
 95. ♚ Black king [9818]
 96. ♛ Black queen [9819]
 97. ♜ Black rook [9820]
 98. ♝ Black bishop [9821]
 99. ♞ Black knight [9822]
 100. ♟ Black pawn [9823]
 101. ♠ Black spade suit [9824]
 102. ♡ Red heart suit [9825]
 103. ♢ Red diamond suit [9826]
 104. ♣ Black club suit (or shamrock) [9827]
 105. ♤ Red spade suit [9828]
 106. ♥ Black heart suit (or valentine) [9829]
 107. ♦ Black diamond suit [9830]
 108. ♧ Red club suit [9831]
 109. ♨ Hot springs [9832]
 110. ♩ Musical quarter note [9833]
 111. ♪ Musical eighth note [9834]
 112. ♫ Musical single bar note [9835]
 113. ♬ Musical double bar note [9836]
 114. ♭ Flat note [9837]
 115. ♮ Natural note [9838]
 116. ♯ Sharp note [9839]
 117. ✁ Cut above [9985]
 118. ✂ Cut here [9986]
 119. ✃ Cut below [9987]
 120. ✄ Scissors [9988]
 121. ✆ Public pay phone [9990]
 122. ✇ Film reel (tape spool) [9991]
 123. ✈ Airport/airplane [9992]
 124. ✉ Envelope/mail/email [9993]
 125. ✌ Victory sign [9996]
 126. ✍ Signature/sign here [9997]
 127. ✎ Pencil diagonal down [9998]
 128. ✏ Pencil [9999]
 129. ✐ Pencil diagonal up [10000]
 130. ✓ Checkmark [10003]
 131. ✔ Heavy checkmark [10004]
 132. ✕ Multiplication sign/X [100005]
 133. ✖ Heavy multiplication sign/X [10006]
 134. ✗ Ballot X [10007]
 135. ✘ Heavy ballot X [10008]
 136. ✝ Latin Roman cross [10013]
 137. ✞ Latin cross 3D shadow [10014]
 138. ✟ Latin cross outline [10015]
 139. ✠ Maltese Cross [10016]
 140. ✡ Star of David [10017]
 141. ❛ Quotation mark single turned comma [10075]
 142. ❜ Quotation mark single comma [10076]
 143. ❝ Quotation mark double turned comma [10077]
 144. ❞ Quotation mark double comma [10078]
ဒီ ေအာက္က Key ေလးေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားလံုးေတြကို အလွဆင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ Symbols Key List ေလးေတြပါဗ်ာ။

 1. Ç [128]
 2. ü [129]
 3. é [130]
 4. â [131]
 5. ä [132]
 6. à [133]
 7. å [134]
 8. ç [135]
 9. ê [136]
 10. ë [137]
 11. è [138]
 12. ï [139]
 13. î [140]
 14. ì [141]
 15. Ä [142]
 16. Å [143]
 17. É [144]
 18. æ [145]
 19. Æ [146]
 20. þ [0254]
 21. Þ [0222]
 22. ô [147]
 23. ö [148]
 24. ò [149]
 25. û [150]
 26. ù [151]
 27. ÿ [152]
 28. Ö [153]
 29. Ü [154]
 30. ¢ [155]
 31. £ [156]
 32. á [160]
 33. í [161]
 34. ó [162]
 35. ú [163]
 36. ñ [164]
 37. Ñ [165]
 38. ª [166]
 39. º [167]
 40. ¿ [168]
ေနာက္ထပ္ ကၽြန္ေတာ္ ေပးတဲ့ Key ေလးေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Mathematical သမားေတြ Engineer သမားေတြ အၾကိဳက္လို႕ေျပာလို႕ရတဲ့ Symbols Key List ေလးပါ။

 1. + [43]
 2. - [45]
 3. × [0215]
 4. ÷ [0247]
 5. % [37]
 6. ‰ [0137]
 7. ± [241]
 8. ¼ [0188]
 9. ½ [0189]
 10. ¾ [0190]
 11. ≡ [240]
 12. = [61]
 13. ≈ [247]
 14. ≥ [242]
 15. ≤ [243]
 16. √ [251]
 17. ⁿ [252]
 18. ¹ [0185]
 19. ² [0178]
 20. ³ [0179]
 21. π [227]
 22. ° [248]
 23. ∞ [236]
 24. µ [230]
 25. Σ [228]
 26. ∩ [239]
 27. ⌠ [244]
 28. ⌡ [245]

သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါ ေစလို႕ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ ေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ေလးကို IT Bank စာဖတ္ပရိတ္သတ္ၾကီးေတြ သေဘာက် ႏွစ္ျခိဳက္လိမ့္မယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္ဗ်ာ။
ၾကိဳးစားလ်က္......!

.
(Yekyawphyo)
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

We r Watching U

.

Photobucket
~ Online အသုံးျပဴ႕သူမ်ား လိုအပ္မည့္အရာမ်ား ရွာေဖြရသမွ်ကို ~
~ဘေလာ့တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ Credit မေပးမိသည့္ Post ကို ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္~
~မိတ္ေဆြတို႕အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့တယ္ဆို~
~တျခား သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း သိေအာင္ Share ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ (:~
cooltext739080768
ေအာက္ပါလင့္တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ား၏
Download လင္႔မ်ားကို တစုတစည္းထဲ တေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ
Download လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေပးထားပါတယ္။
Credit MJD Team

Weekly All Myanmar Journal Free Download

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုး ၀ဘ္ဆုိက္မ်ား

Oxford English to Eng dictionary

.

Online Radio Collection

~ၾကိဳဆိုပါ၏~
~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

MYMC Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

IT Palace Radio

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

အိမ္မက္လႈိင္း ေရဒီယို

~~~ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ~~~

95.1 Street FM

Online Radio Collection
~ၾကိဳဆိုပါ၏~

........................Popular Posts......................